อุปกรณ์ป้องกันเคียวเกี่ยวข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์พันธ์ กุลนอกอุตสาหกรรม
2นาย พรรุ่ง ดวงแก้วอุตสาหกรรม
3นาย พงษ์พันธ์ ภู่จินดาอุตสาหกรรม
4นางสาว อรวรรยา วัตตะโรอุตสาหกรรม
5นาย ยศวัฒน์ ยศกลางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนเมธี ประมูลประถัมภ์ปวช.
2นาย ณัฐวัฒน์ ประกอบผลปวช.
3นาย ทิวากร เผือกสง่าปวส.
4นาย สนธยา มุ่งเฝ้ากลางปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ เพื่อช่วยป้องกันเคียวเกี่ยวข้าวบาดนิ้ว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเคียวเกี่ยวข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะทำเกษตรกรรม ในปัจจุบันการทำนาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การปลูกข้าวหรือการเกี่ยวข้าวนั้นไม่มีความยุ่งยาก แต่ยังมีชาวนาส่วนใหญ่ยังใช้วิธีดำนาด้วยมือ หรือใช้เคียวเกี่ยวข้าว ได้เห็นความสำคัญของการเกี่ยวข้าวและปัญหาที่เกิดจากการใช้เคียวเกี่ยวข้าว เราจึงคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ป้องกันเคียวเกี่ยวข้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อป้องกันเคียวเกี่ยวข้าวไม่ให้บาดนิ้วซึ่งได้เป็นปัญหาสำคัญของชาวนา อุปกรณ์สามารถใช้ป้องกันเคียวเกี่ยวข้าวได้จริง และมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ลดการบาดเจ็บจากเคียวเกี่ยวข้าวบาด ไม่มีระบบไฟฟ้า สามารถช่วยป้องกันเคียวเกี่ยวข้าวบาดนิ้ว สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากเคียวเกี่ยวข้าว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
-