เครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็กV.2

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การออกแบบและสร้างเครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็กV.2 สามารถทำการตรวจวัดระดับการหายใจที่แปลค่าเป็นอุณหภูมิ (เซลเซียส) และแสดงค่าการตรวจวัดกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แยกซ้ายและขาว แสดงผลการวัดเป็นกิโลกรัม ในแต่ละครั้งการทดสอบยังสามารถแสดงเอกสารประกอบการทดสอบ และยังได้ผลสรุปจากการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง3กลุ่ม คือ 1.กลุ่มทางด้านการแพทย์ 2.กลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.กลุ่มทางด้านการศึกษา โดยใช้เครื่องมือ 1.แบบประเมิณคุณภาพ 2.แบบบันทึกข้อมูลการทดลอง 3.แบบสอบถามพึงพอใจ 4.แบบถามความคิดเห็น ผลของการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง4ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.75)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้ไฟเลีี้ยงกระแสตรง 9V.ในวงจรการทำงาน
2.ใช้การควบคุมโดยวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์อาดูอิโน่
3.มีตัวรับแรงบีบมือแยกซาย ขวา และมีบอลบริหารมือแยกซ้าย ขวา
4.แสดงผลและสั่งการผ่านระบบแอพลิเคชั่น
5.ชวยในการทดสอบรางกายและบริหารกล้ามเนื้อมือยังกลุมนักกีฬาดานกลามเนื้อมัดเล็ก เชน แบดมินตัน ปงปอง เทนนิส
6.ชวยในการทดสอบรางกายและบริหารกล้ามเนื้อมือในกลุมผูป่วยเขารับการรักษาของสถานพยาบาลแพทยทางเลือกตางๆ
7.ชวยในการทดสอบรางกายและบริหารกล้ามเนื้อมือ ในกลุมผูเขารับการรักษา ยังโรงพยาบาลตางๆ
8.ชวยในการทดสอบรางกายและบริหารกล้ามเนื้อมือ ของกลุมสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทลัยตางๆ เปนตน
9.ชวยในการทดสอบรางกายและบริหารกล้ามเนื้อมือ ของกลุมคนในครัวเรือน ชุมชน ชมรมผูสูงอายุ ตางๆได

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐรัชต์ ลิ้มชูนพรัตน์อุตสาหกรรม
2นาง จารุวรรณ มากชิตอุตสาหกรรม
3นางสาว กุลอากร อ่ำมงคลคหกรรม
4นาง นงเยาว์ ตรีรณยุทธพิชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง วารุณี ผการัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรพันธ์ คำพูมีปวช.
2นาย ภควัต ชูเย็นปวช.
3นาย อับดุลเลาะ ฮามะปวส.