เกษตรคนเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อับดุลลาเต๊ะ กาเจอุตสาหกรรม
2นาย เจษฏา วาเจ๊ะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เสรี ภัคดี-
4นาย ซับรี บาการางอุตสาหกรรม
5นาย ฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดานียาน มาหะมะปวส.
2นาย อารีฟีน ยูโซ๊ะปวส.
3นางสาว นาอีลา สามะปวส.
4นาย อาหามะฟารี สาเม๊าะปวส.
5Miss ไซนับ สะลงปวส.
6นาย มูฮัมหมัดฮาลิม ดอกาปวส.
7นางสาว กูฟิรณี ลอมะปวส.
8นาย อิรฟาน โย๊ะปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

1. แปลงเกษตรคนเมือง โดยภาพรวมด้านความสวยงามแปลงเกษตรคนเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละด้านการออกแบบเป็น4.47 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 2.ด้านความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ ด้านการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมีระดับความพึงพอใจมาก เมื่อเปรียบเทียบด้านความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพแปลงเกษตรคนเมือง รวมคิดเป็นร้อยละ4.47 มีระดับความพึงพอใจมาก 3.ผลการประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแปลงเกษตรคนเมือง ปัญหาด้านการออกแบบ ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ คือ ควรทำท่อปล่อยน้ำให้มีขนาดเหมาะสมแปลงเกษตรคนเมือง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาได้โดยไม่ต้องใช้พื้นดิน
2. มีระบบเปิด-ปิดน้ำ โดยน้ำไปเลี้ยงปลา และ น้ำจากการเลี้ยงปลาไปรถน้ำผัก และมีการระบายน้ำ
3. มีความเหมาะสมสวยงาน
1. สามารถปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลาได้โดยไม่ต้องใช้พื้นดิน
2. มีระบบเปิดปิดน้ำ
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศฐกิจอเพียง และยังได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจจากผลการศึกษาไปสู่ประชาชนทั่วไปได้