สมุดผ้าสอนนับเลข

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณิชยา รัศมีสามัญ
2นาย สมบูรณ์ เหมหงษาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัญชริฎา เนตรวิจิตรปวส.
2นางสาว เกศรินทร์ จันทร์โพธิ์ปวส.
3นางสาว ธีรัสดา พลศิลป์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การจัดทำสมุดผ้าสอนนับเลข มีจุดประสงค์เพื่อ 1) นำไปเป็นอุปกรณ์การสอนเด็กอนุบาล 2) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์แก่เด็กอนุบาล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการทดลองนับเลข โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเลขมาทั้งหมด 9 เลข คือเลข 1-9โดยมีขั้นตอนการจัดทำดังนี้ วัดขนาดของผ้าและตัด เย็บตามขนาดที่วัดไว้ ให้เป็นรูปต่างๆ ตัดฟองน้ำแผ่นบางมาตัดเป็นรูปการ์ตูน นำกาวมาทาเพื่อให้ติดกับผ้าที่เราตัดไว้ทีละแผ่น ทำทั้งหมด 9 แผ่น หน้าหลัง นำมาเย็บติดกันทำเป็นเล่มสมุดผ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีอุปกรณ์ในการสอนเด็กทำให้เด็กเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
2. ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์
3. สมุดผ้าสอนนับเลขมีความสวยงาม
4. สมุดผ้าสอนนับเลขมีความปลอดภัยแก่เด็ก เพราะทำจากผ้า
สอนเด็กนับเลข และฝึกพัฒนาการในการคิด