เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์(Aceessories)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยการทำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์ (Accessories jeans) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้ายีนส์ โดยการนำกางเกงยีนส์ที่ไม่ใช้แล้ว มาสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่มีความทันสมัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์ (Accessories jeans) ด้วยวิธี Rating Scale พิจารณาคุณลักษณะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคงทน ด้านความประณีตและสวยงาม และด้านการนำไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องประดับเศษผ้ายีนส์ เป็นผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับเป็นเครื่องประดับตกแต่งบนเรือนร่างของสตรี และสามารถนำมาเป็นของที่ระลึกมอบในโอกาสต่างๆได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ได้คิดค้น เพื่อเป็นการนำกางเกงยีนส์มือสอง ที่ไม่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า และประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อก่อเกิดชิ้นงานใหม่ๆขึ้น
ใช้เป็นของฝากเครื่องประดับการแต่งกาย และเป็นของขวัญแทนความรู้สึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อลิษา อูเมาะอาลีคหกรรม
2นางสาว สุนิสา พงษ์ระโนตคหกรรม
3นาง ศิริวรรณ เพ็งสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง วัชรี จำเนียรสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุชนาเดีย หวันหยอปวช.
2นางสาว อารฟียะห์ ตาเยะปวส.
3นางสาว ไซนะ มายิดปวส.
4นางสาว ซัมมีีมี สาลีปวส.
5นางสาว สาวียะ ตาเยะปวส.
6นางสาว อาฟีฟะห์ เจ๊ะแวปวส.
7นางสาว นันทิศา สำเภาทองปวส.
8นางสาว พิชญ์สินี ห้องแก้วปวส.
9นาย สิทธิพันธ์ เอี่ยมพงษาปวส.