ตู้เย็นอเนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตู้เย็นอเนกประสงค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดทำโดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นตู้เย็นอเนกประสงค์ที่มีขนาดเล็ก มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และสามารถใช้งานได้ทั้งภายในบ้านและในรถยนต์ ตู้เย็นอเนกประสงค์ ให้ความเย็นโดยใช้แผ่นเพลเทียร์ ซึ่งหลักการทำงานของแผ่นทำความเย็นเพลเทียร์นั้น เป็นหลักการที่มีชื่อว่า เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric) หลักการทำความเย็นแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยการใช้สารกึ่งตัวนำแบบ พี-เอ็น (P-N Type) ซึ่งสารกึ่งตัวนำแบบพี-เอ็น คือส่วนประกอบหลักของแผ่นทำความเย็นเพลเทียร์ โดยการทำความเย็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) หรือไฟดีซี ให้กับแผ่นทำความเย็นเพลเทียร์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ใช้ไฟกระแสสลับ หรือไฟ AC (220v.)
-ใช้ไฟกระแสตรง หรือไฟ DC (12v.) โดยต่อเข้ากับช่องจุดไฟบุหรี่ในรถยนต์
เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต
- ช่วยให้เกิดความสะดวก สามารถพกพาได้ง่าย
- ตู้เย็นอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ
-ใช้ไฟกระแสสลับ หรือไฟ AC (220v.)
-ใช้ไฟกระแสตรง หรือไฟ DC (12v.) โดยต่อเข้ากับช่องจุดไฟบุหรี่ในรถยนต์
- เมื่อจ่ายไฟให้กับตู้เย็นแล้ว ตู้เย็นก็จะทำงานทันที

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะอุตสาหกรรม
2นาย เสรี ภักดีสามัญ
3นาย อับดุลลาเต๊ะ กาเจอุตสาหกรรม
4นาย ซับรี บาการางอุตสาหกรรม
5นางสาว อารมย์ ขวัญคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฟรุกอน ลำมือเดาะปวส.
2นาย อัซมี หะมะปวส.
3นาย ฮูเซ็น ดือเร๊ะปวส.
4นาย สูเฟียน วาลีปวส.
5นาย มะกอยดัน เจะบูปวส.