อุปกรณ์เกี่ยวข้าวนาน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะทางภูมิประเทศที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประชากรมากกว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามลักษณะภูมิประเทศ โดยการทำนาถือเป็นอาชีพหลักของไทย ในปัจจุบันการทำนาก็ยังต้องอาศัยสภาพดินฟ้า อากาศ ตามธรรมชาติ เป็นหลัก ในบางปีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล บางปีก็เกิดน้ำท่วม โดยเฉพาะ ในปี 2560 ได้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นไปด้วยความยากลำบาก คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นอุปกรณ์เกี่ยวข้าวนาน้ำ ให้สามารถเกี่ยวข้าว ในพื้นที่ ที่น้ำท่วมและเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาปกติได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เกี่ยวข้าวนาน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใหม่ เพื่อใช้ในการเกี่ยวข้าวในสภาพพื้นที่ต่างๆโดยทำจาก เหล็ก โดยติดตั้งชุดมือบีบจับต้นข้าว และคมมีด ตัด มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ใช้สำหรับเกี่ยวข้าวในพื้นที่นา ที่มีปริมาณน้ำมาก ( น้ำท่วม )
2.ใช้สำหรับเกี่ยวข้าวในพื้นที่นา ที่มีสภาพน้ำน้อย ถึง ปานกลางและน้ำแห้ง
เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ มณีแสงอุตสาหกรรม
2นาย กิตติพงษ์ หลงพิมายสามัญ
3นาย สันติพงษ์ พื้นนวลสามัญ
4นาย จอนสันด์ อาลัยรัมย์สามัญ
5นาง พจนีย์ ช่วยพิมายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัญญา ฮุยนอกปวช.
2นาย พงษ์ภัค นิเรียงรัมย์ปวช.
3นาย วารุศ เทียมพุทราปวส.
4นางสาว พาฝัน พรมน้ปวส.