รถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยรถสามล้อไฟฟ้า เพื่อออกแบบและสร้างรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อศึกษาการทำงานของรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อประหยัดพลังงานในการขนส่งโดยใช้รถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร c]tเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา โดยการใช้แบบสอบถามและทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมเก็บข้อมูลสถิติการทดลองการใช้รถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยพบว่ารถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร มีประโยชน์ในการใช้งานบรรทุกขนส่ง มีความสะดวกและประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อน รวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่าย เนื่องจากรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ใช้พลังงานหมุนเวียนในการชาร์จแบตเตอรี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยมีไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง
1.ประหยัดพลังงานในการขนส่งโดยใช้รถสามล้อพลังงานไฟฟ้า
2. ขนส่งผลผลิตได้ครั้งละมากๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เหมวดี มีใหม่อุตสาหกรรม
2นาย อนุรักษ์ นุ่นแก้วอุตสาหกรรม
3นาย นราธิป วชิรบรรจงอุตสาหกรรม
4นาย นวัตกรณ์ แซ่จิวอุตสาหกรรม
5นาย ดนัย นุ่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัคธร จันทร์เปียปวช.