Healthy Banana Brew (ผงกล้วยเพื่อสุขภาพ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พชรวรรณ สังข์น้อยสามัญ
2นางสาว นิภาพร เปสูงเนินสามัญ
3นางสาว วรินทร รัตนมงคลสามัญ
4นาย ดำรงศักดิ์ วงษ์สระน้อยสามัญ
5นาย กฤษณะ แก้วมณี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรคพล สายคงปวช.
2นางสาว นัยญานัน อ่อนจังหรีดปวช.
3นางสาว นัยนา อ่อนจังหรีดปวช.
4นางสาว ปนัดดา อ่อนจังหรีดปวช.
5นาย อนุรักษ์ บุษดีวงษ์ปวส.
6Miss กัญญารัตน์ ฝอยทองพรมราชปวส.
7นาย สุริยา เทวาปวส.
8นางสาว รุ่งนภา อิ่มจิตรปวส.
9นางสาว รัชนียา โมงนาทีปวส.
10นางสาว นฤมล เลิศสูงเนินปวส.

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างและพัฒนา Healthy Banana Brew (ผงกล้วยเพื่อสุขภาพ) ให้เหมาะสมกับความต้องการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของกล้วยน้ำว้าและงาขาว ในผลิตภัณฑ์ Healthy Banana Brew (ผงกล้วยเพื่อสุขภาพ) ที่มีต่อผู้สูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยสรุปได้ว่า Healthy Banana Brew (ผงกล้วยเพื่อสุขภาพ) สามารถใช้ได้จริง มีความสะดวก ประหยัด และประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ อีกทั้งมีความปลอดภัยเพราะผลิตกล้วยน้ำว้าและงาขาวซึ่งไม่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมทางการแพทย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถใช้งานได้จริง
2. รับประทานง่าย และพกพาสะดวก
3. ไม่มีผลข้างเคียงเพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ