เครื่องปลูกผักอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องปลูกผักอัจฉริยะ, เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้จะได้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นหลักแหล่ง, เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดน้ำได้ตามอุณหภูมิ, เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดน้ำได้ตามเวลาและปริมาณน้ำได้, เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน, เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องปลูกผักอัจฉริยะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. อาจารย์ผู้สนใจในเครื่องปลูกผักอัจฉริยะ 2. กลุ่มประชาชนผู้สนใจในเครื่องปลูกผักอัจฉริยะ ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.625) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.26) โดยข้อที่ผู้ใช้งานมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดคือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( = 5) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย ( = 4.25) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.5) ความประณีตในการสร้าง มีค่าเฉลี่ย ( = 4.25) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.5) และประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.25) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.5)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ใช้ท่อ PVC เป็นวัสดุในการทำโครงสร้างจึงทำให้ไม่เป็นสนิม
2 อุปกรณ์ภายในใช้ Arduino รีเลย์ ปั๊มน้ำ DC 12V
3 ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12V DC จ่ายให้ Arduino และปั๊มน้ำ DC 12V
4 มีปั๊มน้ำ DC 12V สำหรับเปิด – ปิดสปริงเกอร์ตามอุณหภูมิ
5 ให้น้ำได้ตามอุณหภูมิ เปิด-ปิดน้ำได้ตามเวลาและปริมาณน้ำ
6 แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้จากโซล่าเซลล์เท่านั้น
1.4.8 ควบคุมด้วยระบบสมาร์ทโฟน
1 สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องปลูกผักอัจฉริยะ ให้คงที่
2 อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในเรื่องพื้นที่จำกัดได้
3 สามารถให้น้ำได้ตามอุณหภูมิ
4 สามารถสามารถเปิด-ปิดน้ำได้ตามเวลาและปริมาณน้ำได้
5 ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น เพราะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติ กุตนันท์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถพร พูลสวัสดิ์ปวส.
2นางสาว ภัทราภรณ์ แก้วน้ำอ่างปวส.