เครื่องยกของหนัก

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของวิจัยคือ ลดระยะในการปฏิบัติงานในการยกของหนักทำให้ในการยกของหนักที่ใช้ในการติดตั้งทำได้สะดวกขึ้นเครื่องนี้สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานในการปฏิบัติในส่วนนี้ให้ไปทำงานในส่วนอื่นได้ จึงได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องยกของหนักขึ้นมาใช้ การจัดทำโครงการครั้งนี้ผู้จัดทำได้ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาประยุกต์กับการทำงานจริงซึ่งผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องยกของหนักสามารถทำงานได้จริงซึ่งหมายถึงการดำเนินโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยให้ประหยัดจำนวนคนในการยก และการติดตั้งชิ้นงานในที่สูง
ช่วยในการยกของหนักขึ้นติดตั้งบนที่สูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุพรรณ อินทานุกูลอุตสาหกรรม
2นาย ชำนาญวิทย์ สุขแก้วอุตสาหกรรม
3นาย สุดีมัน มะแซอุตสาหกรรม
4นาย พิพัฒน์ ยอดพุฒอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อับดุลรอพะ ดอเลาะปวส.
2นาย อุสมาน แวกาจิปวส.