ชารางจืดกลิ่นสมันไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพภาวดี เหมะธุลิน-
2นาง ศรีสุรักษ์ ไพรรีพ่ายฤทธิ์สามัญ
3นางสาว สุกัญญา อุตลูม-
4นางสาว พชราวรรณ สังข์น้อย-
5นาย ถิระชัชว์ ไพรีพ่ายฤทธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาริสา ในพรหมราชปวช.
2นาย วรวุฒิ พรมทะเลปวช.
3นาย กฤษฎา กระเสียนพรมราชปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านช่างอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ทุกสาขาวิชา นักเรียนจะ เรียนรายวิชาโครงการ ซึ่งเป็นรายวิชาฝึกทักษะการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และเนื่องจาก นโยบายของอาชีวศึกษาเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนแล้วให้เกิดผลผลิตได้เป็นชิ้นงานในแต่ละรายวิชาดังนั้นผู้จัดทำได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยการแปรรูปเป็นชารางจืดกลิ่นสมุนไพร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุูณลักษณะ-- เป็นยาถอนพิษ ยาแก้ไข้
ประโยชน์- ดื่มเพื่อดับกระหาย ดื่มได้ทั้งแบบเย็นและแบบร้อน