ชุดแจ้งเตือนผู้ใช้งานเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญผ่านแอฟฟลิเคชั่นไลน์

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแบบเดิมจะมีการแจ้งเตือนการทำงานเมื่อเครื่องทำงานจบขั้นตอนเป็นแบบระบบเสียงจึงทำให้ผู้ใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ไม่ได้อยู่บริเวณเครื่องซักผ้าไม่ได้ยินเสียงเตือนมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญโดยรับการแจ้งเตือนโดยระบบแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านแอปพลิเคชันไลน์และแจ้งเมื่อมีเหรียญเต็ม มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนถูกต้องทุกครั้ง ผูใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก
1. อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานได้ทราบทันท่วงที
2.ผู้ให้บริการสามารถทราบข้อมูลสถานะเครื่องตลอดเวลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม
3นาง ธัญนันท์ ชัยศรอุตสาหกรรม
4นาย นิติภูมิ แย้มจิตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธันทิวา สุวรรณมณีปวส.
2นาย วัฒนพงศ์ เพชรรัตน์ปวส.
3นาย ศรัณยู โจมเสนาะปวส.
4นาย วัชรพงษ์ คันธินทระปวส.
5นาย สรวิช สิกธรรมปวส.