อุปกรณ์ดำนาปักกล้า 4 แถว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณิชยา รัศมีสามัญ
2นาย ชาคริต สุขสิงห์สามัญ
3นาย สมเกียรติ นุชพงษ์สามัญ
4นางสาว ศศิวิมล กลิ่นเอี่ยมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ช่อฤทัย ใจเย็นปวช.
2นางสาว เพ็ชรชารีย์ อรชุนวงศ์ปวช.
3นาย ณัฐวร จอนพงษ์ปวส.
4นาย มนตรี จอนพงษ์ปวส.
5นาย ภัทรชระ มีชีพกิจปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การจัดทำอุปกรณ์ดำนามีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ดำนา 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดำนา 3) เพื่อปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ดำนา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอุปกรณ์ดำนา โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาอุปกรณ์ดำนา ทำด้วยเหล็กกล่อง เหล็กฉาก ขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 96 เซนติเมตร เคลื่อนโดยการดึงถอยหลัง ตัวอุปกรณ์อยู่แผ่นสังกะสี ทำหน้าที่เหมือนสกี การทำงานใช้หลักการหมุนจานโซ่ จะทำให้ขับเคลื่อนไปยังเพลากลาง เพลากลางทำหน้าที่ในการเลื่อนถาด ส่งกำลังไปที่ชุดเกี่ยวต้นกล้าในการปักกล้าสามารถปักต้นกล้าได้ครั้งละ 4 แถวต่อการหมุน 1 ครั้ง จากการทดสอบพบว่า สามารถเลื่อนถาดสุดได้จากการทดลองสามารถเกี่ยวกล้าได้ร้อยละ90

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถปักกล้าได้ครั้งล่ะ 4 แถว
ประหยัดต้นทุนการทำนาดำของชาวนาเนื่องจากโดยทั่วไปการดำนาต้องใช้แรงคนซึ่งหายากและดำนาได้จำนวนที่น้อย หรือการดำนาอีกวิธ๊หนึ่งคือ การใช้เครื่องดำนาตามท้องตลาดทั่วไป แต่การใช้วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตข้าว