BTec. Electric Truck

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมบูรณ์ สาลำอุตสาหกรรม
2ดร. อลงกรณ์ เลิศปัญญาอุตสาหกรรม
3นาย ประดิษฐ์ โชติไธสงอุตสาหกรรม
4นาย พิชญา พลพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎากร สาลำปวช.
2นาย ครรชิต โทจรัญปวช.
3นาย อภิชาติ ทรงบรรพตปวส.
4นาย มณฑล คังคะวิสุทธิ์ปวส.
5นาย ณัฐดนัย คงมีปวส.
6นาย ภัทรชัย นิพันธ์รัมย์ปวส.
7นาย ภูษิต กายรัมย์ปวส.
8นาย ภัคพงศ์ วงเวียนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

รถสามล้อบรรทุกไฟฟ้าที่ออกแบบและสร้างขึ้น ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 40 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 4 ลูก ต่ออนุกรมกันเป็นแหล่งพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน ขนาด 800 วัตต์ 48 โวลต์ เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน ยึดติดกับเกียร์เพลาท้าย ระบบดิฟเฟอเรนเชียล 2 ความเร็ว ขนาดตัวรถความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 2.80 เมตร และความสูง 1.30 เมตร ผลการทดสอบรถสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด 38 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งได้ระยะทาง 70 กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 500 กิโลกรัม วิ่งขึ้นทางลาดชัน 1:8 ได้ มีการคืนพลังงานมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดุมล้อหน้า จากการชะลอ และจากเบรกมอเตอร์ล้อหลังรวม 2.6 แอมป์ วิ่งได้ไกลเพิ่มขึ้น 85 กิโลเมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามล้อบรรทุกไฟฟ้าใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของทั่วไปน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 500 กิโลกรัม
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V 40 AHr จำนวน 4 ลูกเป็นแหล่งพลังงาน
3. ใช้มอเตอร์แบบบัสเลสขนาด 800 watt 48 V ขับเคลื่อนผ่านเกียร์ 2 ความเร็ว ที่เพลาล้อหลัง
4. มีระบบป้อนกลับพลังมาเก็บไว้ยังแบตเตอรี่ขณะผ่อนคันเร่ง และขณะเบรก
5. มีระบบป้อนกลับพลังมาเก็บไว้ยังแบตเตอรี่จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดุมล้อหน้า
ุ6. ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การประกอบอาชีพ เชิงวิชาการ (เป็นต้นแบบเทคโนโลยีด้านพาหนะไฟฟ้า)