ระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรุณ ปะกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ฐารรรฎร เกรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย รังสรรค์ ทบวอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ปาลิกา ตุใยรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ณภัทร หงษ์ภักดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริมงคล เปกรัมย์ปวช.
2นาย โชคอนันต์ กระพรรณปวช.
3นาย พงศธร บุญบุตตะปวช.
4นาย กิตติพงษ์ บุบผาวงค์ปวช.
5นางสาว กุสุมา สุขประโคนปวช.
6นางสาว พนิดา ปุลันรัมย์ปวช.
7นางสาว ปนัดดา เกือรัมย์ปวช.
8นางสาว วรรณิษา จำปาสีปวช.
9นาย ปิยพัทธ์ เตียงงาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ปี พ.ศ.2560 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการแปลงเกษตรแบบพอเพียง ผลการประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้งานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรกรเพื่อวัดค่าความชื้นของดิน หากดินมีค่าความชื้นต่ำอุปกรณ์จะสั่งให้วาวก๊อกหมุน
เพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นดินในบริเวณนั้น และหากดินมีค่าความชื้นสูงอุปกรณ์จะสั่งให้วาวก๊อกปิดเพื่องดการจ่ายน้ำให้กับพื้นดิน
ในบริเวณนั้น สามารถช่วยในการประหยัดน้ำได้
- สามารถตรวจสอบการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา