อุปกรณ์ดึงดึงดูด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลรัตน์ ถนัดไร่เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นาย กิตติพงษ์ หลงพิมายอุตสาหกรรม
3นาง พจนีย์ ช่วยพิมายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อาทิตย มณีแสงอุตสาหกรรม
5นางสาว จุฑารัตน์ ทองไทยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหรัฐ ฮุยนอกปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ ดาลุนสิมปวช.

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการดูดของเหลวผ่านท่อสายยางนั้น โดยทั่วไปต้องใช้ปากของเราดูด ซึ่งจะส่งผลให้ของเหลว(น้ำมัน)ไหลเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งเป็นเป็นอันตรายต่อร่างกายจากการดูด และมีความจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูดของเหลว จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ดึงดึงดูด เพื่อช่วยในการดูดของเหลว(น้ำมัน)จากถังผ่านท่อสายยางเข้าอุปกรณ์ดึงดึงดูดไปใช้งาน ทำให้มีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ผลิตจากวัสดุที่ดีมีมาตรฐานแข็งแรงทนทาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้เป็นอุปกรณ์ดูดน้ำมันทุกชนิด
2.สามารถใช้ดูดของเหลวได้ทุกชนิด
1.ใช้เป็นอุปกรณ์ดูดน้ำมันทุกชนิด
2.สามารถใช้ดูดของเหลวได้ทุกชนิด