แปรงลบไฮเทค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฉัตรลดา แย้มมนัส-
2นางสาว พัณณ์ฑิตา ดีสวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จารุวรรณ เพ็ญสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุษา อ่ำสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ยศวดี ยศกลางพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฉัตรลดา แย้มมนัสปวส.
2นางสาว เจนจิรา จาริย์ปวส.
3นางสาว พิริยา ทิศกระโทกปวส.
4นางสาว วีรยา ศรีสุขปวส.
5นางสาว ธิดารัตน์ โท้จันทึกปวส.
6นางสาว อนัญญา คำศรีนวลปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะทำอะไรล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งนั้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้การเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และช่วยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จึงคิดค้นประดิษฐ์แปรงลบไฮเทคขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานและช่วยลดปัญหาฝุ่นกระจายจากการลบกระดานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของครูผู้สอน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอนและช่วยลดปัญหาฝุ่นกระจายจากการลบกระดานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของครูผู้สอน