ล็อกกันขโมย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปิยฉัตร แสนยานุภาพอุตสาหกรรม
2นาย เอกอนันต์ ดอกม่วงอุตสาหกรรม
3นาย นิระพันธ์ กาฬภักดีอุตสาหกรรม
4นางสาว นันทิกานต์ วังสระสามัญ
5นาย พีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนทกร ศรีสะอาดปวช.
2นาย ชินกร เลียบสันเทียะปวช.
3นาย เอกริน ฝ่อกระโทกปวช.
4นาย สหภาพ พุ่มอยู่ปวช.
5นาย ณัฐพร ตุ่นสระน้อยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ของผู้บริโภค โดยศึกษาปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บ รวมรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ตัดสินใจใช้อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ ณ อำเภอปากช่อง จำนวน 20 ราย พบว่า ยี่ห้อของรถยนต์ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ของผู้บริโภค การตัดสินใจใช้อุปกรณ์ได้ร้อยละ 61.8 พึงพอใจต่อการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสแตนเลสมีลักษณะแบน มีความเหนียวคงทนที่ยากต่อการเลื่อย ตัด เจาะ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาาน มีขนาด กระทัดรัด สามารถเก็บไว้ในรถในที่แคบๆ โดยไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บ โดยมีขนาด ความกว้าง 30 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร สูง 8 เซนติเมตร มาพร้อมกุญแจเพื่อไว้ทำการล็อคขาเบรก หรือขาคลัตซ์รถยนต์ เหมาะกับรถยนต์โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับระบบ ไฟฟ้าในรถยนต์ และทำให้เกิดความปลอดภัยต่อรถยนต์ ประโยชน์ในการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกกับรถยนต์และป้องกันการถูกโจรกรรมรถยนต์อีกทางหนึ่ง
12.1 ผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
12.2 ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์สามารถนาผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ในเขตอำเภอปากช่อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้เป็นแนวทางเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
12.3 ผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์สามารถนาผลการศึกษาไปกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์