เสื้อชูชีพจากถุงล้างไต Kidney wash bags life jacket

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเสื้อชูชีพจากถุงล้างไต จากนั้นดำเนินการหาประสิทธิภาพเสื้อชูชีพจากถุงล้างไต และหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเสื้อชูชีพจากถุงล้างไต ในการหาประสิทธิภาพนั้นนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทดสอบเสื้อชูชีพจากถุงล้างไต เครื่องมือการวิจัยคือเสื้อชูชีพจากถุงล้างไต และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือค่าเฉลี่ย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เสื้อชูชีพจากถุงล้างไต เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ควรสวมไว้เพื่อให้เรามั่นใจว่ายังไงก็ไม่จม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเอาถุงล้างไตที่ใช้แล้วมาพัฒนาต่อยอด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เบาะรองนั่ง เสื้อกันฝน หรือแม้กระทั่งนำมาพัฒนาเป็นเสื้อชูชีพ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน และยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สายทอง พรมแสง-
2นาง สุภาพ จริตพจน์-
3นาย พันธ์ศักดิ์ ชอุ่มผิว-
4นาง ณัฏฐ์วรินท์ สมบูรณ์-
5นาย กิตติศักดิ์ ขัดเงางาม-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรัญญา นูทองปวช.
2นางสาว สุวนันท์ คุ้มหน่อแนวปวช.
3นางสาว แพรวพราว นิยมพงษ์ปวช.
4นางสาว นพภัสสร ไชยเภรีปวส.
5นางสาว ฉัตรนันท์ภัสสร บุญพร้อมปวส.