ปลั๊กนิรภัย

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาปลั๊กนิรภัย 2. ประเมินหาคุณภาพของปลั๊กนิรภัย 3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานของปลั๊กนิรภัย โดยมีคุณภาพของปลั๊กนิรภัย ตามความคิดเห็นของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 ขึ้นไป สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ ภายในเวลา 5 วินาที และสามารถตัดไฟเมื่อมีน้ำท่วม เมื่อนำมือที่สัมผัสออกจากปลั๊กนิรภัย จะสามารถกับมาใช้งานได้ปกติจึงป้องกันการสูญเสีย และความเสียหายของครัวเรือน และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปลั๊กนิรภัย สามารถตัดไฟได้อัตโนมัติ ได้เร็วภายใน 5 วินาที ป้องกันเกิดไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร มีชุดควบคุมที่ต่อกับบอร์ด Arduino ตัดไฟได้เร็วโดยใช้เซนเซอร์ที่อยู่ห่างจากปลั๊กนิรภัย 10 เซนติเมตรขึ้นไป และตัดไฟเมื่อมีน้ำท่วม ใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการถูกไฟฟ้าดูด ปลั๊กนิรภัยนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
ป้องกันเกิดไฟฟ้าช็อต และไฟฟ้าลัดวงจร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นนทกร คำวอนอุตสาหกรรม
2นาย น้ำมนต์ จันทร์มณีอุตสาหกรรม
3นาย ศรศักดิ์ บุญคำอุตสาหกรรม
4นาย สมชัย บุญรัตนานนท์อุตสาหกรรม
5นาย น้ำมนตร์ จันทร์มณีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นภัส อ่อนจ้ายปวส.
2นาย นพดล รอดฉิมปวส.
3นาย ณรงค์เดช เกิดเจริญปวส.
4นาย โกมล คุ้มเมืองปวส.
5นาย วรวิช พันโทปวส.