ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ การศึกษาประสิทธิภาพพบว่าระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ จับภาพป้ายทะเบียนรถของบุคลลไม่มีในฐานข้อมูลที่ผ่านเข้าออกวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้โดยมีความผิดพลาดร้อย 10 และอ่านป้ายทะเบียนรถของบุคคลที่มีทะเบียนรถอยู่ในฐานข้อมูลมีความผิดพลาดร้อยละ 2 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านความปลอดภัยต่อชุมชน ทรัพย์สิน เมื่อมีระบบอ่านป้ายทะเบียนรถนี้ติดตั้งในชุมชนหรือหมู่บ้าน จำนวน 30 คน พบว่า ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านคุณภาพ มีความพึงพอระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านการใช้งาน มีความพึงพอใจใน ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.28

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้กล้องความละเอียดสูง บันทึกภาพวิดีโอป้ายทะเบียนรถ มีระบบประมวลผล ด้วยเทคนิค Optical Character Recognition (OCR) เป็นกระบวนการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษให้เป็นเป็นข้อความ ข้อความธรรมดาออกแบบระบบแสดงผลพัฒนาด้วยภาษาเทคโนโลยี อาทิ Html5, php, python และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล แสดงผลแบบทันทีทันใด (real time) เมื่อรถยนต์เคลื่อนผ่านระบบ license Plate Capture camera จะจับภาพวิดีโอส่งให้ระบบประมวลผล ระบบประมวลผลจะใช้เทคนิค Optical Character Recognition (OCR) เปลี่ยนภาพวิดีโอเป็นภาพนิ่งและนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใน Cloud Network และแสดงผลที่แอลพลิเคชั่นเว็บไซต์
ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของรถที่เข้าออก ในอาคาร หมู่บ้าน ชุมชน หรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ
บันทึกข้อมูลและแจ้งผลทางเว็บไซต์ หากมีรถที่ไม่มีในฐานข้อมูลผ่านเข้าออก
นำไปใช้ร่วมกับหน่วยรักษาความปลอดภัยในจุดที่ดูแลไม่ทั่วถึงหรืออับสายตา
นำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธฤต ไชยมงคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย กลยุทธ แก้วบัวดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว อลิษา ธีราลาภเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาง อาภรณ์ ไวยเนตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณภัทร์ โทราชปวส.
2นาย อัครพงษ์ เงินขาวปวส.
3นาย สามารถ ปัตย์ถมปวส.
4นางสาว กัญญาลักษณ์ บุญส่งปวส.
5นางสาว กฤติยา สุริยวรรณปวส.