เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ดัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี แก้วมั่นธรรม-
2นาย มานนท์ ฉิมพาลี-
3นาง ภาวิณี นิลวงศ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธารทิพย์ ลืมตัวปวช.
2นางสาว ศดานันท์ นัยสำราญปวช.
3นางสาว วีรนันท์ ขันธ์กรรมปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การประกอบอาชีพด้านการตกแต่งสถานที่ บ้านจัดสรร อาคาร ต่างๆ ฯลฯ ต้องมีอุปกรณืเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผลงานออกมาดี สวยงาม ตามความต้งการของผู้รับบริการ ซึ่งปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านนี้มีน้อยมาก จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ดัดขึ้น เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และผู้รับจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ทั่วไป โดยเครื่องต้องมีขนาดเล็กกระทัดลัด น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ใช้งานได้นานหลายชั่วโมง วัสดุสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งทางผู้จัดทำใชเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ใช้งานได้นานหลายชั่วโมง วัสดุสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด ใบตัดมีขนาด 4 นิ้ว
เพื่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร และผู้รับจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ดัด ได้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ผลงานออกมาดี สวยงาม ตามความต้งการของผู้รับบริกาม้ทั่วไป