ข้าวยำกรอบสมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

“ข้าวยำ” อาหารประจำท้องถิ่นภาคใต้ ที่นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า ซึ่งได้นำมาพัฒนาเป็นข้าวยำกรอบสมุนไพรจากข้าวต่างๆ ข้าวยำกรอบสมุนไพรเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ให้สารอาหารหลากหลายแต่พลังงานต่ำ เป็นอาหารที่เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษา จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดคือรสชาติของข้าวยำกรอบสมุนไพร( = 4.88) ลำดับต่อมาคือความแปลกใหม่น่าสนใจ ( = 4.76) ลำดับต่อมาคือความมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ( = 4.75) ลำดับต่อมาคือราคาเหมาะสมกับท้องตลาด ( = 4.70) และลำดับสุดท้ายคือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ( = 4.60) ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อข้าวยำกรอบสมุนไพร คือ 4.74 อยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวยำกรอบสมุนไพร ประกอบด้วยข้าวสุกราดด้วยน้ำบูดู หรือน้ำเคย กุ้งแห้งป่น และผักสดหลายชนิดหั่นรวมกันลงไป แล้วคลุกเคล้ากัน ผักบางชนิดที่ใส่มีเฉพาะในภาคใต้เท่านั้น เช่น ใบกระพังโหม ข้าวยำกรอบ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีผักสมุนไพรเป็นส่วนประกอบมากมาย เช่น ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบชะพลู ดอกดาหลา นอกจากนี้ยังมีมะนาว หรือผักชนิดต่าง ๆที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป
1. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตทางการเกษตร
2. เป็นการถนอมอาหาร
3. เพิ่มทักษะในการคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
4. นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประไพ เรืองนุ่นสามัญ
2นางสาว ก่อดีเหยาะ ชุมพรัดสามัญ
3นาง วรรณา ดิษฐสุวรรณสามัญ
4นางสาว ฐาปนีย์ ยุติมิตร-
5นาย ประเทือง ชุมนุ้ย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรพรต วิเชียรประพันธ์ปวส.
2นางสาว วิภารัตน์ เทพวันปวส.
3นางสาว อมราวดี สุคนธาปวส.
4นาย ชาญยุทธ แก้วบุตรปวส.
5นางสาว ดารุณี จันทร์เต็มปวส.