อุปกรณ์ช่วยดำนา

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกข้าวในหลายรูปแบบ กล่าวคือ มีการปลูกแบบนาหว่านน้ำตม นาดำ นิยมปลูกมากที่สุดคือ การปลูกแบบนาหว่านน้ำตม เพราะว่าทำได้ง่ายและประหยัดเวลา แต่การปลูกแบบนาหว่านน้ำตมยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในการหว่านมากเกินไปโดยไม่จำเป็น การกระจายตัวของเมล็ดพันธุ์ไม่สม่ำเสมอ จะได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับการดำนา แต่วิธีการดำนาจะต้องใช้คนในการปักดำทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า เนื่องจากต้องก้มตัวลงไปปักดำต้นกล้า เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คณะผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยดำนาขึ้น เพื่อลดปัญหาความเสียหายของต้นกล้า และสามารถปักดำต้นกล้าได้มากกว่าวิธีการปักดำแบบเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยดำนามีส่วนประกอบทำมาจากท่อน้ำพีวีซี โดยดัดแปลงกลไกเบรกของจักรยานมาควบคุมระบบการเคลื่อนที่ของก้านปักดำต้นกล้าทั้ง 3 ก้าน เพื่อปักดำต้นกล้าได้ที่ละ 3 แถว ซึ่งทำให้เกษตรกรไม่เกิดความเมื่อยล้าในขณะปักดำแบบเดิมและช่วยประหยัดเวลาในการปักดำอีกด้วย
1 คณะผู้วิจัยได้ใช้ความรู้ในรายวิชาต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ช่วยดำนา
2 อุปกรณ์ดำนาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้
3 เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจที่จะทำการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยดำนาสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพล ประเสริฐแช่มอุตสาหกรรม
2นาย สวาท ชารีอุตสาหกรรม
3นาย กัจจานะ เกียรติศิริอุตสาหกรรม
4นาย เอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น-
5นางสาว ชุตินธร แซ่จงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาธิดา รุ่งแสงปวช.
2นาย สุขสันต์ ไชยแก้วปวส.
3นาย พงศธร กรุดสุขปวส.
4นาย ยุทธนา มัทเรศปวส.
5นาย ธนพล สุขประเสริฐปวส.
6นางสาว พัชราภรณ์ ลิ้มศรีอรุณปวส.