กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าระดับหัวน้ำต่ำจากฝายและแหล่งน้ำธรรมชาติ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าระดับหัวน้ำต่ำจากฝายและแหล่งน้ำธรรมชาติ 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าระดับหัวน้ำต่ำจากฝายและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยในการประดิษฐ์เริ่มจากการประชุมวางแผนการออกแบบชิ้นงานแล้วลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบ โดยใช้วัสดุซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กในการจับยึดติดกับตัวใบกังหันและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำมาประกอบกับชุดควบคุม โดยได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ ทั้งนี้กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าระดับหัวน้ำต่ำจากฝายและแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถใช้งานกับท่อสูบน้ำได้ทุกขนาด และใช้กับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก ฝายน้ำ เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าของไทยในปัจจุบัน จะมุ่งเน้นไปที่เขื่อนใหญ่หรือแหล่งนํ้าใหญ่ที่มีศักยภาพพลังงานสูง หรือ ค่อนข้างสูงเท่านั้น เนื่องจากในการสร้างเขื่อนใช้เวลานานและชุดผลิตไฟฟ้าพลังนํ้ามีมูลค่าสูง ทั้งชุดกังหันนํ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อีกทั้งยังต้องการความสมํ่าเสมอจากแรงนํ้าไหล จึงมักไม่นึกถึงฝายนํ้าซึ่งจะมีนํ้าไหลเกือบตลอดปีแต่มีศักยภาพของพลังงานตํ่าเพราะระดับหัวนํ้าไม่สูง แต่ถ้าหากเราสามารถพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนตํ่า ใช้กับฝายนํ้าที่มีอยู่แล้ว และสามารถแก้ปัญหาแรงนํ้าไหลไม่สมํ่าเสมอได้
1. การเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าโดยนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด แล้วถ่ายทอดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนและหน่วยความมั่นคงที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้
2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลีอุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ จิตร์ถนอมอุตสาหกรรม
3นาย วรยุทธ แซ่หุ่นอุตสาหกรรม
4นาย ประกิจ จำปาสักอุตสาหกรรม
5นาย สุวรรณ ศรีเที่ยงตรงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชิต ทองเย็นปวช.
2นาย ณัฐพล ศรีบุญเพ็งปวช.
3นาย ธนชัย บุตรเพชรปวช.
4นางสาว พิมพ์ละพัทธ์ ทะจักรปวช.
5นาย อาทิตย์ มาตย์คำมีปวช.
6นาย กิตติธัช มีทองปวช.
7นางสาว ธิดารัตน์ ฮวบแบะปวส.
8นาย สมพงษ์ ทับแสงปวส.
9นางสาว วรรณภา เปี่ยมศิลป์ปวส.
10นาย ธวัชชัย เลผลปวส.