มอเตอร์แพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล สุดสวาทอุตสาหกรรม
2นาย สนธยา รอสูงเนินอุตสาหกรรม
3นาย ประเชิญ โพธิ์หอมอุตสาหกรรม
4นาย ประยุทธ โยธีอุตสาหกรรม
5นางสาว รัศมี ฮั่วจั่น-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมรักษ์ กล้าเอี่ยมปวช.
2นางสาว ศศิภา คำนูปวช.
3นาย บุญญฤทธิ์ หงษ์คำปวช.
4นางสาว กนกพร สุทธิโชคภัทระปวช.
5นางสาว ปิยภา แว่นสุวรรณปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ซึ่งเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ที่มักได้รับความความเสียหายตามมาอย่างมากต้องจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงภายหลังจากพ้นช่วงการเกิดอุทกภัยแล้ว ดังนั้นหากสามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ก็ควรมีพาหนะที่สามารถบรรทุกจักรยานยนต์ให้ลอยเหนือผิวน้ำไว้ก่อน และจักรยานยนต์ที่บรรทุกไว้ก็ควรได้ใช้ประโยชน์ด้วย ซึ่งคณะผู้วิจัยจึงร่วมกันศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนได้ข้อสรุปว่าควรหาแนวทางการสรรสร้างแพลอยน้ำที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ และสามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้ต้นกำลังขับเป็นรถจักรยานยนต์ โดยได้ผลงานที่เรียกว่า "มอเตอร์แพ" เป็นแพลอยน้ำแบบมีชุดขับเคลื่อนแยกต้นกำลังขับใช้ช่วงการเกิดอุทกภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มอเตอร์แพ เป็นแพลอยน้ำแบบมีชุดขับเคลื่อนแยกต้นกำลังขับ สำหรับบรรทุกรถจักรยานยนต์ให้ลอยเหนือผิวน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับอุทกภัย และสามารถใช้จักรยานยนต์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ทำให้แพบรรทุกจักรยนยนต์นี้สามารถเคลื่อนสัญจรทางน้ำ และสามารถปลดจักรยานยนต์ได้สะดวกเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับขี่สัญจรบนท้องถนนปกติต่อไปได้
มอเตอร์แพ ใช้เป็นภาหนะสำหรับบรรทุกรถจักรยานยนต์ให้ลอยเหนือผิวน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับอุทกภัย และสามารถใช้จักรยานยนต์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ทำให้แพบรรทุกจักรยนยนต์นี้สามารถเคลื่อนสัญจรทางน้ำได้ และสามารถปลดจักรยานยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับขี่สัญจรบนท้องถนนปกติต่อไปได้