พานรองแหวนหมั้นจากหลอดพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุจิตรา อุดมวิทยานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว พริมา สายะสิทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กุลณัฐ จันทร์มณีปวช.
2นางสาว อัญชลีพร ฤทธิวงศ์ปวช.
3นางสาว วรินทร สร้อยอากาศปวช.
4นางสาว รวิวรรณ สบายกายปวช.
5นางสาว ชนิดา สีสุวรรณปวช.

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหลอดพลาสติกกลายเป็นขยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของเศษขยะ ใช้ครั้งเดียวก็นำไปทิ้ง ยิ่งทุกวันนี้สภาพอากาศของบ้านเราร้อนขึ้นทุกวัน เพราะหลอดพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนาน คนส่วนใหญ่จึงนำขยะประเภทพลาสติกไปเผา จึงทำให้เกิดมลภาวะทางสภาพอากาศ คณะผู้จัดทำเห็นว่าน่าจะนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้จัดทำจึงจัดทำโครงการพานรองแหวนหมั้นจากหลอดพลาสติกดูดน้ำขึ้น จากหลอดที่ทิ้งแล้วก็สามารถกลับมาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การประดิษฐ์พานรองแหวนหมั้นจากหลอดพลาสติกเป็นการ ทำให้ผู้พบเห็นมีความสนใจในการรักษางานศิลปหัตถกรรมของไทยให้คงไว้ ประกอบกับรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์และจุดเด่นของหลอดพลาสติกเหล่านี้ จุดเด่น คือ หลอดพลาสติกดูดน้ำเหล่านี้มีอายุการใช้งานนาน ที่สำคัญหลอดพลาสติกดูดน้ำมีสีสันคงทนและสวยงาม จึงเป็นจุดเด่นที่มีในตัว เหตุนี้จึงเหมาะแก่การนำมาประดิษฐ์เป็น “พานรองแหวนหมั้นจากหลอดพลาสติก” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหลอดพลาสติก ลดอัตราการเพิ่มของขยะ
1. ได้ศึกษาวิธีการทำพานรองแหวนหมั้นจากหลอดพลาสติก
2. ได้เพิ่มมูลค่าให้กับหลอดพลาสติก
3. ได้ลดอัตราการเพิ่มของขยะ
4. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์