เครื่องดำนา

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดสร้างเครื่องดำนาแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำนา โดยเครื่องดำนาแสงอาทิตย์จะขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวชาร์ตไฟเข้าแบตเตอรี่และบังคับด้วยรีโมท โดยชาวนาไม่ต้องลงไปปักดำนาเครื่องดำนาแสงอาทิตย์จะปักดำนาเอง เครื่องดำนาแสงอาทิตย์จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยชาวนาทำนาข้าวแบบปักดำ ได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นลดการเป็นโรคข้อกระดูกเพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถดำนาได้ครั้งละ 4 แถว ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับกลไกในการปักดำ และมีแผ่นโซล่าเซลล์ในการชาร์จให้กับแบทเตอร์รี
1. ลดปัญหาการเป็นโรคข้อกระดูกของชาวนา
2. ประหยัดพลังงาน สร้างพลังงานทดแทน
3. ช่วยชาวนาในการทำนาให้เกิดผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น
4. เป็นต้นแบบเครื่องดำนาแสงอาทิตย์ในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาคริต สุขสิงห์อุตสาหกรรม
2นาง ณิชยา รัศมีสามัญ
3นาย สุธี ปลื้มใจอุตสาหกรรม
4นาย ประภาส ทาไลอุตสาหกรรม
5นาย ประจักษ์ บัวอาจอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วุฒิราช เอมอ่อนปวช.
2นาย ภาณุเดช ฉิมอิ่มปวช.
3นาย พรเทพ ดีวิหกปวช.