แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารผ่านมือถือ (Mobile Phone)

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงการ แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารผ่านมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถจัดการอาหารผ่านมือถือ และเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสั่งอาหารผ่านมือถือ ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย ส่วนของร้าน สามารถเพิ่ม ประเภทอาหาร รายการอาหาร รูปภาพ ราคา และ คำอธิบายได้ สามารถแก้ไข ลบข้อมูล รายการอาหารที่ไม่ต้องการออกได้ สามารถจัดการรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งอาหารกับทางร้าน และยังสามารถดูที่อยู่ของลูกค้าผ่าน GPS ได้ โดยสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Android studio และออกแบบหน้าจอโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถ เพิ่ม แก้ไข รายละเอียด ของอาหารผ่านมือถือได้
2 สามารถ จัดการอาหารที่ลูกค้าสั่งผ่านมือถือได้
3 สามารถดูทีอยู่ของลูกค้า ผ่าน GPS ได้
4 สามารถดูรายการอาหารที่เจ้าของร้านแสดงได้
5 สามารถสั่งอาหารผ่านมือถือได้
6 สามารถกรอกที่อยู่เพื่อให้อาหารมาส่งได้
7 มีความรวดเร็วต่อการรับรายการอาหารของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
8 ให้ลูกค้าของร้านอาหารเกิดความพึงพอใจในการทำงานที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
9 ให้ธุรกิจของเจ้าของร้านอาหารมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย วงษ์กล่อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อุไรวรรณ มีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อารยา โพธิ์พันธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จำเริญ เทพฝอยปวส.
2นาย ก้องเกียรติ ศรีสงครามปวส.