ชุดเครื่องมือเดินสายไฟและกิ๊บตอกสาย V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปรเมศร์ แก้วดุกอุตสาหกรรม
2นาย ธีระพงค์ เมืองนิลอุตสาหกรรม
3นาย คณิต อินทร์แสร์อุตสาหกรรม
4นาย เฉลิมวุฒิ ยุทธไชยอุตสาหกรรม
5นาย บุญมา กิตติชนม์ธวัชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรพิวัฒน์ แคล้วบาลปวช.
2นาย ธนภรณ์ หับสุภาปวช.
3นาย พณุพงษ์ อุโพธิ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การเดินสายไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนช่างจะต้องผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ช่างเดินสายไฟหลายคนมีการนำอุปกรณ์ไม่ถูกประเภท มาใช้ในการรีดสายไฟฟ้าที่มีลักษณะคดงอ เพื่อให้เกิดความสวยงามในขณะเดินสาย เช่น ผ้า ด้ามค้อน เหล็กกลม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้จัดทำโครงการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของชุดเครื่องมือเดินสายไฟและกิ๊บตอกสาย ขึ้น เพื่อให้ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์รีดสายไฟฟ้า ตัวที่1อุปกรณ์ความกว้างของตัวรีดสายไฟฟ้า 2.2 cm. กว้าง 2.5 cm. ยาว 25 cm. ตัวที่ 2 กว้าง 8.5 cm. ยาว 46 cm. สามารถใช้กับสายไฟฟ้าชนิด ขนาด เบอร์ 1 ถึง 6 mm. ตัวรีดสายไฟฟ้า ทำจากบู้ทพลาสติกกลึง 3 ตัว แต่ละตัว วางห่างกัน 3 cm. และตัวอุปกรณ์รีดสายรวมทั้งน๊อตยึดบู้ทพลาสติกทำจากแสตนเลส นอกจากนี้หากบู้ทพลาสติกสามารถถอดเปลี่ยนได้ ส่วนที่ 2 เป็นคีมยึดกิ๊บตอกสายได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์คือสามารถประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ในการปฏิบัติงาน สามารถลดอาการเจ็บมือจากการรีดสายไฟ ลดปัญหาการบาดเจ็บในการเดินสายไฟฟ้าและสายอินเตอร์เน็ต ลดงบประมาณจากการตัวกิ๊บเสียหาย
1 มีชุดเครื่องมือเดินสายไฟและกิ๊บตอกสายที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สามารถประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ในการปฏิบัติงาน
3 สามารถลดอาการเจ็บมือจากการรีดสายไฟ
4 ลดปัญหาการบาดเจ็บในการเดินสายไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ต
5 ลดงบประมาณจากการตัวกิ๊บเสียหาย