ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรยุทธ แซ่หุ่นอุตสาหกรรม
2นาย สุวรรณ ศรีเที่ยงตรงอุตสาหกรรม
3นาย กิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลีอุตสาหกรรม
4นาย วรวุฒิ วงษ์เสรีพิพัฒนาอุตสาหกรรม
5นางสาว นันทิชา ทองเจียวสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยพิพัฒน์ โสภาดุลปวช.
2นาย ธนกร สวนทรัพย์ปวช.
3นาย กษม อ่ำจิ๋วปวช.
4นาย จิตรภณ ประเสริฐสังข์ปวช.
5นาย ชิงชัย ช้อยเครือปวช.
6นางสาว สุทธิมล โภคาปวช.
7นาย อาทิตย์ มาตร์คำมีปวช.
8นาย อนุชิต ทองเย็นปวช.
9นาย ธนชัย บุตรเพชรปวส.
10นาย ธงชัย กุลแทนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหาความพึงพอใจและทดสอบประสิทธิภาพไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจ ชมรมผู้ใช้รถรับส่งนักเรียน-นักศึกษาจำนวน 10 คนผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยได้นำไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไปให้ ตำรวจจราจร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบสร้างไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ไฟสัญญาณจราจรเคลื่อนที่ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ บนท้องถนน หรือบริเวณที่มีการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และสามารถควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยมือ (manual) โดยตั้งค่าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1. เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาณมือ สัญญาณญาณธง หรือจากทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ดี
2. เป็นการเผยแพร่ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
3. เป็นระบบไฟสัญญาณจราจรต้นแบบที่นำไปสู่การพัฒนา