กล่องควบคุมไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรเมธ บุษบงส์อุตสาหกรรม
2นาย สุวรรณ ศรีเที่ยงตรงอุตสาหกรรม
3นาย วรยุทธ แซ่หุ่นอุตสาหกรรม
4นาง ฉวี ชินพัณณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธวัชชัย เชื้ออิบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภัสสร ใจเอื้อยปวช.
2นางสาว สุพรรณิการ์ ศรีเที่ยงตรงปวช.
3นาย สุริยา มามีสุขปวช.
4นาย ณัฐพงศ์ ทองอินทร์ปวช.
5นางสาว ศันสนีย์ น้ำดอกไม้ปวช.
6นาย ธนชัย บุตรเพชรปวส.
7นาย ศุภณัฐ เกิดสวัสดิ์ปวส.
8นาย จักรกริช น้ำเหล็กปวส.
9นาย ศราวุฒิ จีนกระจันทร์ปวส.
10นาย ธีรพงษ์ พันธุ์มีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหาความพึงพอใจและทดสอบประสิทธิภาพชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียนให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจ ชมรมผู้ใช้รถรับส่งนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 10 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยได้นำชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยวไปให้ ชมรมผู้ใช้รถรับส่งนักเรียน-นักศึกษา ประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบสร้างชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว มีความสอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติและนโยบายของรัฐบาล มีส่วนประกอบคือ ชุดกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม การทำงานของไฟฉุกเฉิน บนหลังคารถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสถานะแบบเดียวกับรถยนต์ปกติ สามารถเปิดไฟฉุกเฉินบนหลังคารถรับส่ง-นักเรียน ได้โดยไม่ผ่านรีเลย์ไฟเลี้ยวเดิม
1. เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นกับรถรับส่ง-นักเรียน
2. เป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีระบบสั่งการของชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว ไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้มีความปลอดภัยในท้องถนนที่เกิดขึ้นกับรถรับส่ง-นักเรียน
3. เพื่อทำเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์