กล่องควบคุมไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิรเมธ บุษบงส์อุตสาหกรรม
2นาย สุวรรณ ศรีเที่ยงตรงอุตสาหกรรม
3นาย วรยุทธ แซ่หุ่นอุตสาหกรรม
4นาง ฉวี ชินพัณณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธวัชชัย เชื้ออิบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภัสสร ใจเอื้อยปวช.
2นางสาว สุพรรณิการ์ ศรีเที่ยงตรงปวช.
3นาย ธนชัย บุตรเพชรปวส.
4นาย ศุภณัฐ เกิดสวัสดิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนหาความพึงพอใจและทดสอบประสิทธิภาพชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียนให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาความพึงพอใจ ชมรมผู้ใช้รถรับส่งนักเรียน-นักศึกษา จำนวน 10 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยได้นำชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยวไปให้ ชมรมผู้ใช้รถรับส่งนักเรียน-นักศึกษา ประเมินความคิดเห็นด้านการออกแบบสร้างชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดหยุดไฟฉุกเฉิน รถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสภาวะไฟเลี้ยว มีความสอดคล้องกับนโยบายของสหประชาชาติและนโยบายของรัฐบาล มีส่วนประกอบคือ ชุดกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม การทำงานของไฟฉุกเฉิน บนหลังคารถรับส่ง-นักเรียน ให้อยู่ในสถานะแบบเดียวกับรถยนต์ปกติ สามารถเปิดไฟฉุกเฉินบนหลังคารถรับส่ง-นักเรียน ได้โดยไม่ผ่านรีเลย์ไฟเลี้ยวเดิม