อิฐบล็อกประสานด้วยเศษแก้วประหยัดพลังงานแอร์ปรับอากาศในบ้านเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม
2นาง โกศล อินนวล-
3นางสาว อาภาพร ปานนุ่น-
4นาง สุกัญญา คงเมือง-
5นาย ชนินทร์ จันทร์ปาน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิกร อินทแสงปวช.
2นาย พัชรพงศ์ โสมติดปวช.
3นาย ธรรมนูญ รุจิญาติปวช.
4นางสาว จันทิมา นวลศรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

แนวคิดในการนำขวดแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่โดยการนำมาบดให้เป็นเม็ดใช้เป็นส่วนผสมทดแทนทรายในการทำอิฐบล็อกประสานจากเศษแก้วที่มีสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งาน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะรีไซเคิล ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทราย และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการก่อสร้างอาคารสีเขียวภายในประเทศเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะรีไซเคิลให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษแก้วมาเป็นวัตถุดิบในการทำอิฐบล็อกประสานที่มีความแข็งแรงกันความร้อนได้ดี ช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถสะท้อนแสงได้ในตัวจากเศษแก้วที่ใช้เป็นส่วนผสมทำอิฐบล็อกประสาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อิฐบล็อกประสานที่มีความแข็งแรงกันความร้อนได้ดี ช่วยประหยัดพลังงาน และสามารถสะท้อนแสงได้ในตัวจากเศษแก้วที่ใช้เป็นส่วนผสมทำอิฐบล็อกประสาน
1.ตกแต่งอาคารบ้านเรือน และสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้
2.ช่วยลดปริมาณขยะเศษแก้ว และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ทราย ที่จะนำมาใช้ในการผลิต
3.เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษแก้วที่เป็นวัสดุเหลือใช้
4.ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการก่อสร้างอาคารเขียวภายในประเทศไทย
5.ประหยัดพลังงานการใช้แอร์ในการเปรียบเทียบระหว่างบ้านที่สร้างด้วยอิฐบล้อกประสานจากเศษแก้วกับบ้านที่สร้างด้วยอิฐซีเมนต์ได้ไม่น้อยกว่า50%
6.สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตร