เก้าอี้กิ่งไม้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ผู้ศึกษา สนใจออกแบบ และพัฒนา เก้าอี้กิ่งไม้ ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ หลากหลายจากของเดิม เหมาะสำหรับบ้านพักทั่วไป โดยใช้วัสดุเหลือใช้ตามท้องถิ่นในชุมชน ที่มีเอกลักษณ์แบบพอเพียง สีสัน รูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้และสามารถตอบสนองความต้องการใช้เก้าอี้พักผ่อนในพื้นที่ทั่วไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เนื่องจากบ้านเรานั้นมีกิ่งไม้เยอะแยะ ทำให้กิ่งไม้ที่หัก ส่วนมากจะถูกเผาโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ เราจึงคิดวิธีการนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่าในปัจจุบันที่ใช้อยู่ โดยการนำเอากิ่งไม้มาทำเป็นเก้าอี้เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยการหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและไม่ต้องเสียเงินซื้อ
1. ได้ศึกษาขนาดสัดส่วน วัสดุ และกระบวนการผลิและออกแบบผลิตภัณฑ์ “เก้าอี้กิ่งไม้”
2. ได้เก้าอี้กิ่งไม้ ที่มีประโยชน์ใช้สอยที่มีเอกลักษณ์แบบพอเพียง สีสัน รูปแบบใหม่
3. ได้พัฒนาการศึกษา เรียนรู้ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการ สู่ธุรกิจที่สร้างสรรค์ จนต่อยอดการทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สิริกร มั่นจินดา-
2นาย ณรงค์ สมประสงค์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์พล สุทธิโสมปวช.
2นาย อลงกรณ์ คำสะอาดปวช.