เห็ดกรอบรวมรส ( Crispy Mixed Flavor Mushroom )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ฐิญาณัฐ ขุนเดชสามัญ
2นางสาว ปฐมาพร อาสน์วิเชียรสามัญ
3นาง นภาพร ลายพยัคฆ์สามัญ
4นางสาว ฐานันญา นิจจำรูญสามัญ
5นาย จิรพล ชูขาวสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริยา ลั่นเลื่อนปวช.
2นางสาว พรรพษา หนูยกปวช.
3นาย พุทธพร คงไกรปวช.
4นางสาว กัญญารัตน์ ขุนนาพุ่มปวช.
5นางสาว ชลลดา อุ่นคงปวส.
6นางสาว นิญาดา หนูทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง เห็ดกรอบรวมรส มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของน้ำมะขามเปียก ซีอิ้วขาว น้ำตาล และเกลือ ที่เหมาะสมในการทำเห็ดกรอบรวมรส และศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ ของเห็ดกรอบรวมรส โดยดำเนินการทดลองหาอัตราส่วนของน้ำมะขามเปียก : ซีอิ๋วขาว : น้ำตาล : เกลือ (กรัม) จำนวน 4 การทดลอง และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะของเห็ดกรอบรวมรสจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ผลการทดลองพบว่า ในการทำเห็ดกรอบรวมรส อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำมะขามเปียก : ซีอิ๋วขาว : น้ำตาล : เกลือ (กรัม) เท่ากับ 80 : 30 : 100 : 3 เห็ดกรอบรวมรสมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล กรอบ รสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม โดยความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติ ของเห็ดกรอบรวมรส มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( = 4.32 , S.D. = 0.51)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เห็ดกรอบรวมรส ผลิตจากเห็ดนางฟ้า มีอัตราส่วนผสมประกอบด้วยเห็ดทอด 37.17 % น้ำตาล 19.52 % น้ำเปล่า 19.51 % น้ำมะขาม 13.94 % ซีอิ้วขาว 5.58 % แบะแซ 2.79 % พริกป่น 0.93 % และเกลือ 0.56 % ลักษณะเห็ดกรอบรวมรส มีสีน้ำตาล กรอบ รสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม
1. สามารถนำมารับประทานเป็นของทานเล่น ทานคู่กับอาหารอื่น มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูง
2. เหมาะกับบุคคลในวัยเรียนและวัยทำงาน และบุคคลที่รับประทานอาหารเจ
3. เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า
4. สามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
5. สามารถพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่ายได้