สัญญาณเตือนอันตรายจากทางข้ามรถไฟ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ประเทศไทยมีทางข้ามรถไฟจำนวนมากทั้งมีที่กั้นและไม่มีที่กั่น ซึ่งถนนที่ตัดผ่านทางข้ามรถไฟในประเทศไทยมีทั้งหมด 7 แบบ ได้แก่ 1. แบบมีเครื่องกั้น 2. ไฟเตือนอัตโนมัติ 3. ทางยกระดับ 4. ทางลอด 5.คานยก 6.ป้ายจราจร และ7. ทางลักผ่าน ซึ่งถนนที่พบการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือทางข้ามที่ไม่มีเครื่องกั้น ซึ่งการรถไฟฯมีวิธีการป้องกันได้คือการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงทางข้ามรถไฟ แต่สิ่งป้องกันเหล่านั้นก็ป้องกันได้ไม่เต็ม 100% เนื่องจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งโดยใน ปีพ.ศ. 2558 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 92 ครั้ง และผู้เสียชีวิต 41 ราย และในปี พ.ศ. 2559 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 77 ครั้งและผู้เสียชีวิต 32 ราย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สัญญาณเตือนรถไฟจะเตือนก่อนรถไฟจะถึงทางตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟเป็นระยะ 500 เมตร ในรูปแบบของสัญญาณไฟและเสียง สัญญาณเตือนรถไฟเป็นระบบเตือนภัยอัตโนมัติระบบสัญญาณไร้สาย สามารถเตือนภัยได้ 100 %
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเครื่องสัญญาณเตือนรถไฟได้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางตัดผ่านรถไฟมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถเดินรถได้ตรงตามตาราเวลาการเดินรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมโชค ชูเพ็งอุตสาหกรรม
2นาย กอบเกียรติ ยังเจริญอุตสาหกรรม
3นาย น้อย โซ่มาลาอุตสาหกรรม
4นาย ประเสริฐ ทองลาสีอุตสาหกรรม
5นางสาว สุวารี ดำสุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิพงษ์ สันหลีปวช.
2นางสาว ฉัตรชฎา ศรีโสภิตปวช.
3นางสาว อัปศรศรี ใหม่ซ้อนปวช.
4นาย นฤเบศ เดชประมวลพลปวช.
5นาย ธนวัฒน์ อินทร์แดงปวช.
6นาย กิตติศักดิ์ เพ็ชรสุทธิ์ปวส.