รถไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยระบบชาร์จเจอร์อิเล็กโตรแม๊กติกส์

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการสัญจรไปมาของมนุษย์ส่วนมากจะเป็นการสัญจรด้วยยวดยานพาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากจนทำให้รถบนท้องถนน เกิดการจารจรติดขัด รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซค์ที่ก่อให้เกิดมลพิษ จึงได้คิดค้นรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษพลังงานหมุนวนระบบชาร์จเจอร์ด้วยระบบอิเล็กโตรแม็กติกส์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถวิ่งได้ 50 km/ชม
2. สามารถรับน้ำหนักได้ 120 kg.
3. เป็นระบบพลังงานหมุนวนชาร์จเจอร์ด้วยระบบอิเล็กโตรแม็กติกส์
4. สามารถบรรรทุกสิ่งของได้
5. เป็นรถไฟฟ้าสามล้อ
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ไดเร็คไดร์ส
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษในการขับขี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถพล เชื้อตาเส็งอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. หญิง เสาวคนธ์ ใจทนสามัญ
3นางสาว สุกัญญา จันศรีอุตสาหกรรม
4นางสาว เสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวศิษฐ์ วิบูลย์ศักดิ์ปวช.
2นาย อดิศร กาบแก้วปวช.
3นาย นิธิศ ชิตเจริญปวช.
4นางสาว สุกัญญา หงษ์เงินปวช.