อุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด (Climate Control Box)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สหชาติ สุดเรืองสามัญ
2นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
3นางสาว ปิยะทิพย์ หนูแก้วสามัญ
4นาย เอกศาสน์ รอดเนียมสามัญ
5นาย จำเริญ ธีรัชกุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐภัทร คงเกลี้ยงปวช.
2นาย โอฬาร ผ่องแผ้วปวช.
3นาย ธวัชชัย คงศรีปวส.
4นาย วีรยุทธ หนูดำปวส.
5นาย วัชรพงษ์ ศักดิ์ศรีปวส.
6นาย คฑาวุธ แป้นคงปวส.
7นาย พชร คงจันทร์ปวส.
8นาย เอกพล รัตนพันธ์ปวส.
9นาย ปวีณ สีดาทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่ออุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ผลการศึกษาพบว่าอุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด มีขนาดกว้างxยาวxสูง คือ 15x15x9 ซม. ประกอบด้วย ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น พัดลมระบายอากาศ ปั้มน้ำสำหรับพ่นหมอก สวิทซ์แม่เหล็กเปิดปิดประตูโรงเรือน กล้องวงจรปิดจับภาพการเคลื่อนไหวสภาพทั่วไปภายในโรงเรือน และโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับสั่งการ โดยมีระบบการทำงาน คือ เมื่อเปิดสวิทซ์การทำงานอุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ดถูกควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสหรือความชื้นตั้งแต่ร้อยละ 70 ลงไป พัดลมระบายอากาศและปั้มน้ำสำหรับพ่นหมอกทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ดให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยมีตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น พัดลมระบายอากาศ ปั้มน้ำสำหรับพ่นหมอก สวิทซ์แม่เหล็กเปิดปิดประตูโรงเรือน กล้องวงจรปิดจับภาพการเคลื่อนไหวสภาพทั่วไปภายในโรงเรือน และโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับสั่งการ
สามารถรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดอยู่ในสภาพที่เหมาะสม