โจ้กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ (Healthy Sang-Yod Rice Porridge)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ และศึกษาความพึงพอใจของอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพ พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปให้มีรสชาติพร้อมรับประทาน ผู้วิจัยได้กำหนดสูตรแต่ละสูตรมีอัตราส่วนระหว่างข้าวกล้อง : ข้าวซ้อมมือ ดังนี้ สูตรที่ 1 50 : 50 , สูตรที่ 2 75 : 25 และ สูตรที่ 3 25 : 75 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ โดยทดสอบชิมจากผู้สูงอายุจำนวน 15 คน จะเห็นได้ว่า โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปทั้ง 3 สูตร มีผลต่อการให้คะแนนความชอบอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) โดยอัตราส่วนระหว่างข้าวสังข์หยดชนิดข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ จะทำให้คะแนนความชอบด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติแตกต่างกัน โดยสูตรที่ 1 ได้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพจะผ่านกระบวนการแปรรูปจากการนำข้าวที่หุงสุกมาอบแห้ง แล้วบดให้ละเอียด ปรุงรสชาติด้วย เนื้อปลาอบแห้ง ผักอบแห้ง และเกลือ ตามอัตราส่วน ใน 1 ซอง บรรจุ 35 กรัม วิธีรับประทาน นำไปเติมน้ำร้อน 300 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที สามารถนำมารับประทานได้ และปรุงรสชาติเพิ่มเติมโดยการเติมไข่ เนื้อสัตว์และผักได้ตามความต้องการ
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพผลิตจากข้าวสังข์หยดพัทลุง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งในข้าวสังข์หยดจะให้พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไฟเบอร์ และยังมีสารไนอะซินที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองและผิวหนัง เนื้อปลามีสารอาหารพวกโปรตีนสูง ผักชนิดต่าง ๆ มีเกลือแร่และวิตามินหลายชนิด ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฐานันญา นิจจำรูญสามัญ
2นาง ขนิษฐา ประเสริฐสามัญ
3นางสาว ปิยะทิพย์ หนูแก้วสามัญ
4นาง ปาณิศา จันทร์เเนมสามัญ
5นาง ทิพวรรณ อินทร์เกตุคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรรณพล สุวรรณชูศรีปวช.
2นางสาว ศศิรมณ เพชรเจริญปวช.
3นางสาว ชลณีย์ นวลปานปวช.
4นางสาว เกศกนก เหมือนหนูปวช.
5นางสาว เสาวภา หนูเกื้อปวช.
6นางสาว พัชรมน บุญประเสริฐปวช.
7นางสาว ญาดา ไข่ทองแก้วปวช.
8นางสาว วนิดา พุฒจอกปวช.