สแกนก่อนสตาร์ท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทวีศักดิ์ ใจห้าวอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรพล ผิวล้วนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในปัจจุบันไม่ได้กำหนดขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ใช้ทำให้เกิดปัญหาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ขับขี่รถจักยานยนต์หลายคนไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ยังคงขับขี่รถจักรยานยนต์ในการสัญจรในชีวิตประจำวันอยู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหรือเด็กนักเรียน จึงได้คิดหาวิธีแก้ปัญาหาดังกล่าวโดยกำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่โดยต้องนำอนุญาตขับขี่มาลงทะเบียนกับรถของตนและต้องสแกนใบอนุญาตขับขี่ของตนเองกับรถของตนก่อนจึงจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้นั้นคือคนที่จะขับขี่รถคันนี้ได้ต้องเป็นเจ้าของรถหรือผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับรถคันนี่เท่านั้นที่จะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้อีกทั้งเป็นการป้องกันการขโมยโดยการขับขี่อีกทาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ต้องเป็นเจ้าของรถหรือผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับรถนี้เท่านั้นและต้องเป็นผู้ที่ใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์เท่านั้นจึงจะสตาร์ทเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์คันนี้ได้เนื่องจากรถคันนี้ต้องสแกนใบอนุญาตขับขี่ก่อนจึงจะสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกคนต้องมีใบอนุญาตขับขี่จึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ติดได้และใบอนุญาตขับขี่จะใช้ได้กับรถที่นำใบอนุญาตขับขี่ไปลงทะเบียนไว้กับรถคันดังกล่าวเท่านั้น ทั้งยังเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากผู้ขับขี่ทุกคนต้องผ่านการอบรมกฎจราจรและทดสอบการขับขี่โดยสำนักงานขนส่ง และเป็นการป้องกันการขโมยรถจักรยานยนต์โดยการขับขี่ด้วย