ครีมอาบน้ำลูกตาล ( Toddy Palm Shower Cream )

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทำผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ที่ใช้ลูกตาลเป็นวัตถุดิบหลักโดยการผสมผสานกับสมุนไพร ในท้องถิ่น 2) เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกตาลที่ใช้ในการนำทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและส่งเสริมอาชีพคนในท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำลูกตาล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 45 คน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป “ ครีมอาบน้ำลูกตาล ” โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

99 % ของสารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติสัมผัสแห่งการปรนนิบัติผิว ละมุนผิว ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนคืนความสดใส เปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ
1. ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ที่ใช้ลูกตาลเป็นวัตถุดิบหลักโดยการผสมผสานกับสมุนไพร ในท้องถิ่น
2. เป็นการสร้างมูลค่าให้กับลูกตาลที่ใช้ในการนำทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและส่งเสริม
อาชีพคนในท้องถิ่น
3. เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำลูกตาล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จันทร์ทิพย์ สังเจียมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาทิตยา แจงปุยปวช.
2นางสาว ปวีณา โต๊ะมิปวช.
3นางสาว สโรชา รุ่งสว่างปวช.