ตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัจกร ทองมีเพชรอุตสาหกรรม
2นาย ศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์อุตสาหกรรม
3นาย สุริยา กันลือนามอุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์ แก้วกาฬสินธุอุตสาหกรรม
5นางสาว จารุวรรณ จิตรแหงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธานี สุขเสริมปวช.
2นาย มงคล นิคมวันปวช.
3นาย ศรันด์ชัย ทองแพปวส.
4นาย สรัล ซ้ายพิพันธุ์ปวส.
5นาย วีระเทพ สันหลีปวส.
6นาย ปกรณ์ พรหมศักดิ์ปวส.
7นาย ธีรโชติ สอนศรีปวส.
8นางสาว อริสา เนื่องปัญหาปวส.
9นางสาว น้ำเพชร สุมารีปวส.
10นาย จิตติพงษ์ สุคนธะตามรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ 2)เพื่อหาประสิทธิภาพตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ 3) ประเมินความพึงพอใจของตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่าตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด บริจาคเงินลงในตู้และรับธูปเทียนจากผู้ให้บริการด้วยแรงงานคนกับตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ พบว่าตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการบริจาคเงินลงในตู้และรับธูปเทียนจากผู้ให้บริการความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้บริจาและในด้านของความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ ตัวประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆคือส่วนที่1 ชุดวงจรและอุปกรณ์ควบคุมการรับเงินบริจาคส่วนที่2 ชุดกลไกจ่ายธูปเทียน ,ส่วนที่3 ห้องเก็บธูปเทียน และส่วนที่ 4 ชุดโครงสร้างตู้บริจาคธูปเทียนโดยชุดอุปกรณ์ของตู้บริจาคธูปเทียนกึ่งอัตโนมัติประกอบด้วยโครงสร้างทำด้วยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 40x70 cm ,ใช้มอเตอร์ DC 12 V เป็นตัวขับชุดกลไกจ่ายธูปเทียน ,ชุดวงจรควบคุมในการจ่ายธูปเทียนในการบริจาคเงินเสร็จแล้วกดปุ่มรับธูปเทียนในแต่ละครั้งให้สัมพันธ์
ตู้บริจาคธูปเทียนอัตโนมัติ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นตามสมมติฐานแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กับคนที่มาทำบุญไหว้พระในสถานที่ต่างๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้บริจาคเงินลงในตู้และรับธูปเทียนได้ทันใจ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ