อุปกรณ์ดำนา ไชยา 1

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดำนาไชยา 1ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 2)เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 3) ประเมินความพึงพอใจของอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 ผลการวิจัยพบว่าอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านประสิทธิภาพพบว่าอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 สามารถทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างการดำนาด้วยแรงงานคนกับอุปกรณ์ดำนาพบว่าอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าการดำนาด้วยแรงงานคนทั้งด้านระยะเวลา ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ปฏิบัติงาน และในด้านของความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ดำนาไชยา 1 ตัวประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ 1 ชุดโครงสร้างและถาดรอง 2 ชุดกลไกจ่ายต้นกล้า ,ส่วนที่ 3 ชุดกลไกดำต้นกล้า และส่วนที่ 4 ชุดส่งถ่ายกำลังไปยังชุดกลไกจ่ายต้นกล้าและชุดดำต้นกล้า โดยชุดอุปกรณ์ดำนาประกอบด้วยโครงสร้างและถาดรองทำด้วยเหล็กเหนียว ขนาด 70x100 cm , มีชุดควบคุมส่งถ่ายกำลังไปยังชุดกลไกจ่ายต้นกล้าและชุดดำต้นกล้าเพื่อให้ทำงานสัมพันธ์กัน
อุปกรณ์ดำนาไชยา 1 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นตามสมมติฐานแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มประชากรกลุ่มที่ปลูกข้าวเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถนำอุปกรณ์ดำนาไชยา 1 มาใช้ในการดำนาเพื่อช่วยในการประหยัดเวลา ลดต้นทุน ลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สัจกร ทองมีเพชรอุตสาหกรรม
2นาย ศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์อุตสาหกรรม
3นาย สุริยา กันลือนามอุตสาหกรรม
4นาย ณรงค์ แก้วกาฬสินธุอุตสาหกรรม
5นางสาว สุวารี ดำสุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกฤษณ์ หวังอีนปวช.
2นางสาว รัติมา จันทร์นวลปวช.
3นางสาว จุฑมาส พรหมมาสปวช.
4นาย สรัล ซ้ายพิพันธุ์ปวส.
5นาย ปกรณ์ พรหมศักดิ์ปวส.
6นาย เศรษฐสรรค์ แย้มเยื้อนปวส.
7นาย ศรันด์ชัย ทองแพปวส.
8นาย ธีรโชติ สอนศรีปวส.
9นางสาว อริสา เนื่องปัญหาปวส.
10นาย วีระเทพ สันหลีปวส.