เครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้เครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่าเครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง สามารถพันลวดเกือกม้าได้ 420 ชิ้น/ชั่วโมง เป็นเครื่องจักรกลที่ความสะดวกและรวดเร็วในการพันลวดเกือกม้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพาราแบบต่อเนื่อง ที่สร้างขึ้นเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ โครงทำจากเหล็ก สามารถสามารถพันลวดเกือกม้าได้ 420 ชิ้น/ชั่วโมง เป็นเครื่องจักรกลที่ความสะดวกและรวดเร็วในการพันลวดเกือกม้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ชุดส่งลวดและชุดม้วนลวดสปริง การทำงานของเป็นเครื่องจักรกลอำนวยความสะดวกในการพันลวดเกือกม้าสำหรับรองรับถ้วยน้ำยางพารา ใช้งานได้ง่ายแม้ว่าผู้ใช้ไม่มีทักษะทางช่างก็ตาม
เครื่องผลิตสปริงรับถ้วยน้ำยางพาราต่อเนื่อง สามารถม้วนสปริงรองถ้วยรับน้ำยางพาราได้ 420 ชิ้น/ชั่วโมง เป็นเครื่องจักกลที่ความสะดวกและประหยัดเวลาในการ ม้วนลวดสปริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม
2นาย มานิตย์ อำนวยอุตสาหกรรม
3นาย อภิชาณ ชูใจอุตสาหกรรม
4นาง สิริพรรณ หวังอีนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พฤษชาติ วิเศษอักษรปวช.
2นางสาว พฤกษชาติ วิเศษอักษรปวช.
3นางสาว ทิยาพร เพ็งสกุลปวช.
4นาย ชัยุทธ์ หุ้ยหลีปวส.
5นาย ธนธร แสงศรีปวส.
6นาย ศุภกานต์ การถางปวส.
7นาย กัมปนาท จัตุรงค์ปวส.
8นางสาว นิรัชพร สีหามาตย์ปวส.