ชุดรองจานอาหารเดคูพาจจากกระจูด (Decoupage Place mats)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อมรรัตน์ นุ่มนวลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปิยนุช สงสุรินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ
4นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธันยพร แก้วทวีปวช.
2นางสาว สิริกานต์ ทิพย์รักษ์ปวช.
3นางสาว กนกภัทร์ มุสิการุณปวช.
4นางสาว ชิชญา รัตนชูปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง จุดรองจานอาหารเดคูพาจจากกระจูด ผลการสร้างผลิตภัณฑ์ชุดรองจานอาหารเดคูพาจจากกระจูด มีขนาดความกว้างของฐานยาว 30 เซนติเมตร มีขนาดความกว้างของซิปยาว 39 เซนติเมตร เมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุดรองจานอาหารเดคูพาจจากกระจูด ด้านการนำวัสดุมาใช้ ความคงทนแข็งแรง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อความพึงพอใจด้านการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หัตถศิลป์ถิ่นไทย ด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย โครงสร้างรูปลักษณ์ ความสวยงาม ความมีคุณค่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ผลิตภัณฑ์ชุดรองจานอาหารเดคูพาจจากกระจูดไปใช้ประโยชน์ได้ มีความคงทนแข็งแรง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อนุรักษ์ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากมีการนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสร้างมูลค่า สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นรองจานอาหารและแก้วน้ำ จากกระจดูดและแปะทับด้วยกระดาษ ลวดลายต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม
จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากกระจูดซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติจากต้นพืช ซึ่งสามารถสร่างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งยังได้ใช้วัสดุธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติและก่อให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนมีแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ทั้งยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเสนอวิถีชีวิตของคนในชุมชน