อุปกรณ์ช่วยตัดถ่างด้วยมือโยก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อมรินทร์ ริยาพันธ์สามัญ
2นาย ศุภชัย สมนิลสามัญ
3นาย สากล แก้วพิพัฒน์สามัญ
4นาย เฉลิมชัย เลิศไกรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ รัศมีปวช.
2นาย กิตติธัช อุ่นจันทร์ปวช.
3นาย สุชาติ ปิลวาสน์ปวช.
4นาย จิระศักดิ์ ละออปวช.
5นาย ณัฐพงษ์ วุฒิมลปวส.
6นาย อนุพงษ์ ภิรมย์ปวส.
7นาย สุระศักดิ์ สุขยิ่งปวส.
8นาย จีระวัฒน์ พริกบุญจันทร์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัญหาเนื่องจากยานพาหะนะของผู้ประสบอุบัติ เกิดการบิดตัว และทำให้ผู้ขับขี่ ติดอยู่ในตัวรถไม่สามารถออกมาได้ และจำเป็นต้องใช่อุปกรณ์ตัด/ถ่าง ซึ่งอุปกรณ์ตัด/ถ่าง แบบทั่วไป มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักที่เยอะ ซึ้งบางทีอาจจะไม่เพราะสมและบางที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดถ่างแบบมือโยก เพื่อแก้ปัญหาบริเวณที่เครื่องตัดและถ่างแบบปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ และสามารถช่วยได้ทันเวลา ทันท่วงทีมีน้ำหนักไม่เยอะ สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง และไม่ต้องใช้น้ำมัน สามารถตัดได้ด้วยหลักการจากไฮดรอลิกส์ในระบบ และประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช่จ่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยตัดถ่างด้วยมือโยก ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร อาคารถล่ม
รูปแบบต่างๆ
2. สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยตัดถ่างด้วยมือโยก ทั้งงานตัดและงานถ่าง ในการช่วยเหลือยามเกิดภัยทางถนนในด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
-