สบู่ส้มโอ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายที่ใช้ส้มโอเป็นวัตถุดิบหลักโดยการผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ส้มโอ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 จำนวน20 คน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขาวิชา การโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ สบู่ส้มโอโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย ปลอดภัยไร้สารเคมี บำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น ขาวกระจ่างใส ทำให้ผิวอ่อนเยาว์ ช่วยรักษาการเกิดฝ้า
1) เพื่อทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายที่ใช้ส้มโอเป็นวัตถุดิบหลักโดยการผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิ่น
2) เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ส้มโอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วารุณี สุขสวัสดิ์สามัญ
2นาย ประชา อินทร์ห้างหว้าอุตสาหกรรม
3นาย ยงยุทธ ซิวฮะหลีอุตสาหกรรม
4นางสาว พัชราภรณ์ ตรุษเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิริฝัน แตงดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุกัญญา เพชรภักดีปวช.
2นางสาว กนกวรรณ แซ่เจวปวช.
3นาย ศุภสัณห์ ทองเกลาปวช.