เครื่องดำนาชัยบุรี 2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พุฒิพงค์ ตาแก้ว-
2นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ประภาส ตะหรี-
4นาย บุญเรือง ขวัญนุ้ยอุตสาหกรรม
5นาย สุรินทร์ คงทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรวิชญ์ ลิ่มกุลปวช.
2นาย อภิวัจน์ ลำยองปวส.
3นาย สิงขร อุ้ยเพ็ชรปวส.
4นาย เนติพงค์ คงดุกปวส.
5นาย กัมปนาท สุดแทนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างเครื่องดำนาชัยบุรี 2 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องดำนาชัยบุรี 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวนาที่ได้ทดลองใช้เครื่องดำนาชัยบุรี 2 โครงสร้างของเครื่องดำนาชัยบุรี 2 ประกอบด้วยส่วนที่เป็นฐานล่างมีลักษณะราบเรียบ มีช่องให้ต้นกล้าข้าวปลูกจำนวน 4 ช่อง แต่ละช่องมีระยะห่าง 22 เซนติเมตร ใช้ระบบกลไกในการดึงต้นกล้าลงจากถาดเก็บต้นกล้าซึ่งอยู่ส่วนบนของเครื่อง มีระยะห่างระห่างแถว 30 เซนติเมตร ต้นกำลังในการขับเคลื่อนที่ใช้แรงงานจากมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องดำนาชัยบุรี 2 สามารถดำนาได้มีประสิทธิภาพ 90.57 เปอร์เซ็นต์ 2) ผู้ใช้งานความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.68 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดที่ได้ทดลองใช้เครื่องดำนาชัยบุรี 2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้เครื่องดำนาที่มีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถดำนาได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2. ช่วยผ่อนแรง และทุ่นเวลาการทำงานให้กับเกษตรกรในการปลูกข้าว
3. ลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อน