เครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พุฒิพงค์ ตาแก้ว-
2นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ย-
3นาย ประภาส ตะหรี-
4นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยง-
5นาง ศรีสุดา รัตนวิไล-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิรากานต์ วีระพันธ์ปวช.
2นาย พีรเดช สงนุ้ยปวส.
3นาย ณัฐวุฒิ สมหวังปวส.
4นาย อนุสรณ์ สัมภาระปวส.
5นาย ภาณุพงค์ อินทร์ทองแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การวิจัยเครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรี ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้คือ เพื่อสร้าง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรี โดยการ สร้างชุดต้นแบบเครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรี มีขนาดกว้าง 130ซม. (ชุดใบมีดตัดกว้าง 100 ซม.) ยาว 200 ซม. สูง 100 ซม. น้ำหนัก 120 กก. เป็นเครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม 2 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยแรงจากการเข็น ด้วยอัตราความเร็ว 50 เมตรต่อนาทีในพื้นที่นาข้าวโดยไม่เกี่ยวข้าว และชุดใบมีดตัด 10 คู่ ระยะห่างกัน 5 ซม. มีสายพานลำเลียงเพื่อปัดข้าว 2 เส้น ใช้แรงจากเครื่องยนต์เบนซินในการบังคับชุดตัด โดยทดลองเกี่ยวข้าว 5 ครั้งแต่ละครั้งมีพื้นที่ 100 ตรม. ใช้เวลาในการเกี่ยวข้าวเฉลี่ยเท่ากับ 3 นาที 42 วินาที ได้น้ำหนักข้าวเปลือกเฉลี่ย 52 กิโลกรัมต่อครั้ง มีอัตราการสูญเสียผลผลิตจากต้นที่ตัดไม่ขาดตลอดจนการตกค้างจากการลำเลียงเฉลี่ย 1.3 กก หรือร้อยละ 2.5 และหากคิดต่อพื้นที่ 1 ไร่ เครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรี สามารถเกี่ยวข้าวได้โดยใช้เวลา เพียง 59 นาที 12 วินาที และลักษณะการวางรายของต้นข้าวเป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจาย และจาการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรีจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 10 คน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องเกี่ยวข้าวในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.26 คุณลักษณะ ที่ผู้ใช้งานพอใจมากที่สุดคือ ด้านการทุ่นแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวได้ดีกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวหรือแกระค่าเฉลี่ย 4.65

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเกี่ยวข้าวชัยบุรีมีขนาดกว้าง 130ซม. (ชุดใบมีดตัดกว้าง 100 ซม.) ยาว 200 ซม. สูง 100 ซม. น้ำหนัก 120 กก. เป็นเครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตาม 2 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยแรงจากการเข็น ด้วยอัตราความเร็ว 50 เมตรต่อนาทีในพื้นที่นาข้าวโดยไม่เกี่ยวข้าว และชุดใบมีดตัด 10 คู่ ระยะห่างกัน 5 ซม.
มีสายพานลำเลียงเพื่อปัดข้าว 2 เส้น ใช้แรงจากเครื่องยนต์เบนซินในการบังคับชุดตัดสามารถเกี่ยวข้าวได้โดยใช้เวลา เพียง 59 นาที 12 วินาที และลักษณะการวางรายของต้นข้าวเป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจาย